Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti KUHN-BOHEMIA, a.s. pro kupní smlouvy platné od
1.6.2019

Všeobecné smluvní podmínky společnosti KUHN-BOHEMIA, a.s. pro kupní smlouvy platné od
1.6.2019
6.5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu s převzetím zboží vznikly.
6.6. V případě, že zboží poté, co jej prodávající převezme zpět, nebude v řádném a provozuschopném stavu, je prodávající oprávněn zboží uvést, resp. nechat uvést do řádného a provozuschopného stavu na náklady kupujícího, přičemž převzetí zboží se bude považovat za uskutečněné až poté, co bude zboží znovu uvedeno do řádného a provozuschopného stavu.

 1. Záruka za jakost, odpovědnost za vady
  7.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu nebo ode dne oznámení o připravenosti zboží k předání v případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží. Kupující má z titulu záruky právo na výměnu nebo opravu vadných dílů. Jiná práva kupujícímu nenáleží. Vyměněné díly přecházejí do vlastnictví prodávajícího. Podrobnosti jsou upraveny v záručních podmínkách prodávajícího.
  7.2. Na použité předměty dodávky a opotřebení
  způsobené obvyklým užíváním se záruka ani práva z odpovědnosti za vady nevztahují. Pro vyloučení pochybností kupující tímto prohlašuje a potvrzuje, že se takových práv vzdává. Záruka zaniká v případě porušení plomb na částech zboží, které nebylo provedeno prodávajícím.
  7.3. Použité stroje jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy za účelem podrobných zkušebních jízd a/nebo zprovoznění. Na použité stroje se nevztahuje záruka za jakost ani práva z odpovědnosti za vady. Pro vyloučení pochybností kupující tímto prohlašuje a potvrzuje, že se takových práv vzdává.
  7.4. U zboží, které si kupující před jeho koupí pronajal, začíná běžet záruční doba od okamžiku, kdy je kupující převzal do nájmu.
  7.5. Během záruční doby není kupující oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět třetími osobami, jinak záruka zaniká. Totéž platí, pokud zboží není používáno odborně, za standardních podmínek a při nerespektování návodu na obsluhu, provozních předpisů nebo zvláštních pokynů prodávajícího nebo pokud škoda mohla být způsobena z jiných důvodů kupujícím nebo třetí osobou nebo vznikla při nehodě.
  7.6. Kupující je povinen dodané zboží ihned a celé zkontrolovat. Při této kontrole zjištěné anebo později se vyskytnuvší závady je povinen oznámit prodávajícímu do tří dnů telefonicky a doporučeným dopisem. Pokud tuto povinnost nesplní anebo ji nesplní v termínu či ji splní nedostatečně, přichází tak o právo z odpovědnosti za vady, i náhradu škody, pokud se to této závady týká nebo s tím tato závada souvisí. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněny písemně u prodávajícího.
  7.7. Práva z odpovědnosti za vady zanikají v případě, že byly na zboží provedeny změny anebo zabudováním neautorizovaných dílů. Podmínkou pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady je, že kupující dodržuje v plném rozsahu všechny pokyny výrobce a/nebo prodávajícího ohledně péče o zboží a že zboží používal a skladoval s péčí řádného hospodáře. Kupující je v případě uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen poskytnout prodávajícímu na opravu zboží lhůtu v trvání alespoň šesti týdnů od předání stroje/strojů k opravě, resp. od zahájení odstranění závady na místě. Nárok na snížení ceny anebo odstoupení od smlouvy má kupující pouze za podmínky, že všechny pokusy prodávajícího o opravu učiněné během této lhůty zůstaly bezvýsledné. Kupující je povinen dle možností poskytnout prodávajícímu součinnost při uskutečňování povinností v souvislosti s poskytnutím záruky a dodržovat všechny pokyny prodávajícího.
  7.8. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranění závady do doby, než kupující zcela splní své závazky vůči prodávajícímu.
  7.9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržením stanovených podmínek použití zboží. Prodávající nezaručuje, že zboží bude i při změněných podmínkách použití mít smluvené vlastnosti.
  7.10. Práva kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu jsou vyloučena, pokud ty-to škody nebyly způsobeny hrubou nedbalostí anebo úmyslným jednáním ze strany prodávajícího. Prodávající zejména neodpovídá za ty škody, které byly způsobeny nesprávnou manipulací se zbožím v rozporu s pokyny výrobce a/nebo prodávajícího v závodě kupujícího.
  7.11. Povinnost prodávajícího k náhradě škody je, ať už z jakéhokoliv právního důvodu, vyloučena, umožňuje-li to právní přepis a nevyplývá-li z těchto VSP jinak. Další práva kupujícího, zejména právo na náhradu škod, jejichž vznik se netýká zboží samotného, jsou vyloučena, pokud to právní předpisy připouští.
  7.12. Bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu anebo vstoupí-li kupující do likvidace a prodávající bude evidovat vůči kupujícímu neuhrazenou pohledávku nebo její část, je prodávající oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě musí být zboží vráceno do jednoho týdne od doručení písemného prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu, a to dle volby prodávajícího do místa sídla prodávajícího nebo do některé z jeho poboček.
  7.13. Povinnost vrátit zboží vzniká na základě doručení písemného prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. V případě insolvenčního řízení se má zato, že zboží není součástí majetkové podstaty. Nevrátí-li kupující zboží po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy, zavazuje se kupující zaplatit poplatek za užívání ve výši 5 % kupní ceny zboží za kalendářní měsíc.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy, zrušení kupní
  Smlouvy
  8.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy to stanoví právní přepis, kupní smlouva a/nebo tyto VSP.
  8.2. Při zastavení plateb, prodlení s platbami, jakož i jakémkoliv porušení ustanovení kupní smlouvy a/nebo těchto VSP kupujícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo kupujícímu písemně stanovit dodatečnou lhůtu pro odstranění závadného stavu v délce nejméně 15 dní a od smlouvy odstoupit až po marném uplynutí této dodatečné lhůty.
  8.3. Odstoupení musí být učiněno písemně s tím, že jeho účinky nastávají dnem doručení kupujícímu. V případě pochybnosti se má za to, že odstoupení bylo doručeno 3. dne poté, co bylo podáno na poštu.
  8.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je oprávněn požadovat úplnou náhradu škody, zejména škodu spočívající ve snížení ceny zboží, která mu vznikne porušením povinnosti kupujícího dle kupní smlouvy a/nebo těchto VSP. Nárok prodávajícího na úplnou náhradu škody není dotčen zaplacením smluvní pokuty za porušení povinnosti kupujícího dle kupní smlouvy a/nebo těchto VSP, které vedlo ke vzniku škody.
  8.5. Uhradil-li kupující před odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy část kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn zadržet uhrazenou část kupní ceny za účelem započtení na náhradu škody, poté co bude výše škody vyčíslena, a na další nároky prodávajícího vůči kupujícímu vyplývající z kupní smlouvy a/nebo těchto VSP. Po vyčíslení výše škody a dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu a jejich uplatnění vůči kupujícímu prodávající vrátí kupujícímu část zadržené kupní ceny převyšující výši nároků prodávajícího vůči kupujícímu.

8.6. V případě, že kupující navrhne prodávajícímu zrušení kupní smlouvy po jejím řádném uzavření, může prodávající tento návrh akceptovat. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 5 dnů od akceptace zrušení kupní smlouvy odstupné ve výši 15 % z ceny zboží. Zaplacením odstupného není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.
8.7. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy nebo je-li kupní smlouva zrušena postupem dle bodu 8.6 VSP, je prodávající oprávněn požadovat vydání zboží včetně všech dokumentů a ovládacích prvků, které prodávající kupujícímu předal, s výhradou vyloučení jakéhokoliv práva zadržení a vyzvednout si je u kupujícího. Všechny s tím spojené náklady, včetně nákladů na skladování, nese kupující. Pokud kupující prodávajícímu odvoz zboží neumožní, je prodávající oprávněn k převzetí zboží včetně všech dokumentů a ovládacích prvků, které prodávající kupujícímu předal, využít svépomoc.

 1. Ochrana osobních údajů
  9.1. Prodávající jako správce zpracovává osobní údaje kupujícího jako subjektu údajů, a to zejména identifikační a kontaktní údaje a dále údaje vyplývající ze smluvního vztahu (např. historie objednávek, servisní historie stroje, apod.). Tyto údaje prodávající zpracovává bez souhlasu kupujícího. Prodávající nezpracovává žádné osobní údaje se souhlasem kupujícího.
  9.2. Prodávající jako správce osobních údajů může bez souhlasu kupujícího jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům: a. plnění smlouvy a jednání za účelem uzavření smlouvy; b. plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce; c. ochrana práv a oprávněných zájmů prodávajícího (zejména majetkových práv prodávajícího);
  9.3. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci kupujícího jako smluvní strany, a tedy i uzavření smlouvy s kupujícím.
  9.4. Osobní údaje kupujícího mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů prodávajícího jako správce. Osobní údaje kupujícího mohou být poskytovány rovněž mateřské společnosti prodávajícího, společnosti Kuhn Holding Gesellschaft m.b.H. a dále zpracovatelům, kteří pro prodávajícího vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT. Osobní údaje jsou předávány do zemí EU.
  9.5. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 7 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního smluvního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje kupujícího zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.
  9.6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva: a. právo na přístup k osobním údajům; b. právo na opravu; c. právo na výmaz resp. právo být zapomenut; d. právo na omezení zpracování; f. právo vznést námitku a g. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv zákazníka lze zaslat písemně na adresu prodávajícího či elektronicky na adresu: komatsu@kuhnbohemia.cz.
  9.7. Prodávající přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů zákazníků před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
  9.8. Ustanovení tohoto článku se vztahuje pouze na kupující – fyzické osoby.
 2. Další ujednání
  10.1. Veškeré písemnosti zasílané na základě těchto 10. Další ujednání 10.2. VSP musí mít písemnou formu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 3. dne poté, co byla podána na poštu. 10.3. Prodávající zmocňuje kupujícího k tomu, aby ode dne převzetí zboží prováděl účetní a daňové odpisy zboží v souladu s daňovými a účetními právními předpisy, bez ohledu na to, kdy se kupující stane vlastníkem zboží.
 3. Rozhodné právo a řešení sporů
  11.1. Všechny vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy neupravené kupní smlouvou, resp. těmito VSP se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 11.2. Veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se strany pokusí vyřešit smírným jednáním. Nedojde-li ke smírné dohodě, bude případný spor projednán u soudu místně příslušného dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby.
 4. Závěrečná ustanovení
  12.1. Nedílnou součástí těchto VSP jsou Servisní a záruční podmínky společnosti KUHN-BOHEMIA a.s. (dále jako „Servisní podmínky“). V případě rozporu mezi ustanovením těchto VSP a Servisních podmínek má přednost ustanovení Servisních podmínek.
  12.2. Jestliže se některé ustanovení těchto VSP stane z hlediska zákona neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VSP. Neplatná či nevynutitelná ustanovení budou nahrazena takovými ustanoveními, která jim z hlediska sledovaného účelu nebo svým smyslem nejvíce odpovídají.
  13.2. Tyto VSP platí i po ukončení kupní smlouvy až do úplného vypořádání obchodního vztahu.
  13.3. Smluvní strany podpisem těchto VSP s nimi vyslovují svůj souhlas a zavazují se, že se jimi budou řídit.